2010. november 14.
Független Magyar Református Egyház
East 82nd Street, New York, NY 10028
http://reformatus82.blogspot.com

ISTENTISZTELET A NEW YORK-I FÜGGETLEN REFORMÁTUS EGYHÁZ
TEMPLOMA FELSZENTELÉSÉNEK 50. ÉVFORDULÓJÁN

Fotók: Győrffy Gabriella és Karrmacsi Viola

Bevonulás, trombita szóló: Szabó Zsolt


50 éves a 82. utcai református templom

A templomépítőkhöz

Az enyészet havának tizennegyedik napján ünnepelte New York és környékének református magyarsága a 82. utcai templom felszentelésének 50. évfordulóját. Az ünneplés Szabó Zsolt trombitaharsogására vette kezdetét.

A több mint száz megjelent hívő és érdeklődő magyar meghitten hallgatta a Wass Albert Szavalócsoport tagjai által előadott istenes verseket, amelyek rangos egyházi vezetők imádságai és beszédei között hangzottak el. A zsoltárokat Rakusz Tamás organaművész kísérte, és hallhattuk Tóth Miklós zeneművészt is. A téma természetesen a templomépítés köré fonódott, a magyar templom összetartó erejét hangsúlyozva. Ettől elválaszthatatlan a nyelvünk, mert az igét magyarul hirdetjük. Az elhangzott Reményik Sándor versek csaknem 100 évesek, aktualitásuk azonban semmit sem csorbult. Esedezünk ma is a szép magyar nyelv megtartásáért.

"E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!"

(Részlet Az igéből)

***

"A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia."

(Részlet a Templom és iskolából)

Jó házigazda módjára, Isten áldását kérve, Nt. Drótos Árpád, a New York-i Magyar Református Egyház lelkipásztora köszöntötte a mellette helyet foglaló Nt. Király Tibor lelkipásztort, Nt. Rőczey Barnabás tiszteletbeli esperest, volt New Brunswick-i lelkészt, Ft. Forró Sándor tiszteletbeli püspököt, Poughkeepsie lelkipásztorát, Ft. Poznán Béla, UCC, a Kálvin Egyesület püspökét és Nt. Ötvös Zsolt New Brunswick-i lelkipásztort. Mindegyikük egyenként hangsúlyozta a templomépítők munkájának fontosságát. Hálát mondtak, hogy hallgattak Jézusra, és ezért a templom kősziklára épült. Közös volt a cél. És amikor az embereknek van közös célja, össze tudnak fogni. "A magyarok is össze tudnak fogni." A hívők, előljárók és környékbeli magyar református gyülekezetek mind segítették az építést; a templom előterében minden 100 dollár fölött adakozó nevét tábla örökíti meg.

Ezt a gótikus templomot, amelynek istentiszteleti terme 300 ülőhelyes, két független magyar református gyülekezet építette; az egyik Manhattan tizenegyedik utcájában alapult 1923-ban, a másik Bronxban működött. A 82. utcai telket 1957-ben vásárolták meg, és 1959 októberében már tető alá került az épület. 1960. november 27-én Béki Zoltán püspök szentelte fel: "Ezt a templomot Isten dicsőségére megnyitottuk!"

Mielőtt kezdetét vette a népszerű, adakozó, a vasárnapi istentisztelet utáni szeretetvendégség, Drótos Árpád Isten iránti hálával adózott az alapítók emlékének. "Meghajtjuk fejünket az egyház ura előtt, aki gondoskodott idegenbe szakadt fiairól. Egyházunk építői legtöbben nagyon nehéz körülmények közöt élő és dolgozó magyar református hívek voltak, akik elsődleges feladatuknak tartották az egyházi élet fenntartását. Övék az érdem, Istené pedig a dicsőség."

http://reformatus82.blogspot.com

Niemetz Ágnes


Apostoli köszöntés

Tebenned bíztunk eleitől fogva - 46:1

Baja Mihály: Szól a harang - Hubner Katalin

Ének szóló: Vasinka Kiss Noémi - 378. ének

Bibliaolvasás: I. Királyok 8,22-61 - Eliaas Barbara

Baja Mihály: Ki volt Kálvin János - Tóth Eszter

Fő ének: Az Úr énnékem őriző pásztorom - 10:1-3

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliára - Endrődi Katalin

Prófétai ima, Az Úr Imája - Nt. Rőczey Barnabás

Orgona darab: Rakusz Tamás

Reményik Sándor: Az Ige - Kozma Judit

Igehirdetés előtt: Mint a szép híves patakra - 25:1

Máté 7, 26-28 - Nt. Király Tibor

Igehirdetés: Ft. Forró Sándor, tiszteletbeli püspök

Zongora darab: Tóth Miklós

Bizonyságtétel: Debrőczi Zsuzsa

Ének: Sionnak hegyén Úr Isten - 33:1

Közbenjáró ima, Apostoli Hitvallás - Nt. Ötvös Zsolt

Nt. Drótos Árpád a New York-i Független Magyar Egyház lelkipásztora


A lelkipásztor üzenete

Hála legyen Istennek, hogy minden helyen és időben lehetőséget ad arra, hogy őt tiszteljék. Templomunk így lett istentisztelet helye 1960-ban, amikor felszentelték a szent célra. Egyszerű és nehéz helyzetben lévő munkás emberek vágtak bele a nagy vállalkozásba. Nem volt sok pénzük, de a kevésből jutott adakozásra. Mára szinte lehetetlennek tűnik, amit eleink megtettek. A lelkipásztorok odaadóan segítették munkájukat. Neveket említeni már csak azért sem lehet, mert mindenkit nem tudnánk megnevezni; kihagyni pedig nem lenne szép valakit. Egy templom építésénél amúgy sem az ember személye fontos, hanem az az Úr, aki a képességet, az erőt és az akarást munkálja mindannyiónkban. Elődeink tehát megtették, ami tőlük tellett, nekünk "csak" fenn kell tartanunk amit ők megépítettek. Még ez sem könnyű feladat. Sőt, sokszor úgy tűnik, még ez is meghaladja képességeinket. A mennyei Atya Szentlelke adjon nekünk erőt templomunk és közösségünk további gondozásához Fia, Jézus Krisztus érdeméért!


Köszöntő: Ft. Poznán Béla, püspök - UCC, Kálvin Egyházkerület

Reményik Sándor: Templom és iskola - Szentgyörgyi Éva

Magyar és székely himnusz

Nt. Király Tibor, Nt. Drótos Árpád, Nt. Rőczey Barnabás,
Nt. Ötvös Zsolt, Ft. Forró Sándor, tiszteletbeli püspök, Ft. Poznán Béla, püspök


Kapcsolódó oldalak:

Magyar Református Egyház, New York

Független Magyar Református Egyáz - gimagine fotóriportok